Schoolvisie

BS Kameleon is een basisschool van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gelegen in Maasmechelen. Wij trekken vooral leerlingen aan uit de onmiddellijke omgeving van de school en zijn dan ook een buurtschool.

BS Kameleon is onze naam omdat die onze schoolvisie symboliseert. Onze school blijft constant in beweging, is steeds bereid om in positieve zin te veranderen en zich aan te passen aan de omgeving.

Deze eigenschap is ook één van de voornaamste eigenschappen van de kameleon,  want dit dier beschikt over het vermogen om zich aan te passen aan de omgeving waarin het zich bevindt.

Kijkend naar de school, wil dit zeggen dat deze zich min of meer probeert   aan te passen aan de ontwikkelingen, aan haar omgeving en tegelijkertijd een veelzijdig onderwijsprogramma wil bieden. Wij willen ook niet ter plaatse blijven trappelen, maar wel stap voor stap en sprong na sprong vooruit gaan. We bieden geborgenheid die wij iedereen willen laten voelen binnen de school. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders en leerkrachten zich hier ‘thuis’voelen.

Kijkend naar onze leerlingen kun je zeggen dat, hoewel zij zichzelf moeten kunnen blijven, er toch wordt ingespeeld op de verschillende ontwikkelings- fasen welke zij doormaken. Bovendien dienen zij zich ook aan te passen aan elkaar. Zorg op maat voor elke leerling is een fundamenteel uitgangspunt binnen onze schoolvisie. In onze school werken we aan een harmonische persoonlijkheidsontwikkeling bij elk kind, waarbij niet enkel het cognitieve aspect, maar ook het sociaal-emotionele en het motorische aspect de nodige aandacht krijgt.


Kijkend naar de omgeving, zien wij dat kinderen met allerlei verschillende achtergronden naar onze school komen. Uit alle buurten en culturen komen zij samen naar onze school en vormen een hechte schoolgemeenschap. Ons doel is dus niet enkel het bereiken van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen. We willen alle leerlingen ook een positief zelfbeeld en intrinsieke (= wezenlijke, als een innerlijke waarde) motivatie meegeven. We vinden het tevens belangrijk dat onze leerlingen een open en kritische geest ontwikkelen. Dit alles zal hen helpen om de overstap te maken naar het secundair onderwijs 
én hen helpen om hun weg te vinden binnen de samenleving.

In onze school hebben alle teamleden, leerlingen en ouders respect voor ieders cultuur, geloof en overtuiging. We gaan we op een respectvolle manier om met elkaar. We leren de leerlingen niet alleen kijken naar de verschillen die er zijn, maar vooral naar wat hen verbindt met elkaar. De leerlingen krijgen alle kansen om te leren vanuit hun eigen leefwereld en eigen mogelijkheden.

Sport & beweging beschouwen we als heel erg belangrijk op weg naar een gezonde geest in een gezond lichaam.

We hechten veel belang aan communicatie met de ouders. In de eerste plaats is er uitwisseling van informatie over de leerling en over de school tijdens formele en informele momenten. Indien een leerling nood heeft aan extra zorg, zullen we de ouders op de hoogte brengen van de ondernomen acties in de klas. Vaak zullen we ook met hen rond de tafel gaan zitten om SAMEN met hen te bekijken wat hun kind nodig heeft om verder geholpen te worden. Wanneer ouders onze taal onvoldoende beheersen, kunnen we tijdens een gesprek beroep doen op een interculturele bemiddelaar van het CLB, of op een tolk van de tolkendienst.

De leerlingen zelf hebben inspraak in onze schoolwerking via de ‘leerlingenraad’.